Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Dla autorów

03.12.2021 Andrzej Hejnowicz

Prowincja krakowska | Kuria Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

Informacje dla Autorów WNF

  1. Teksty składane do druku (artykuł, recenzja, sprawozdanie) nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.
  2. Autor, zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie go w wersji papierowej rocznika „W nurcie franciszkańskim” oraz w wersji on-line na stronie www czasopisma.
  3. Artykuł powinien składać się z krótkiego wprowadzenia, kilku części poprzedzonych śródtytułami oraz zakończenia.
  4. Teksty należy przesłać w formie elektronicznej (w programie Word) na adres redakcji. Artykuły nie powinny przekraczać 15 stron formatu A4 wraz z przypisami – czcionka Times New Roman CE, 12 punktów, odstęp 1,5 wiersza (30 wierszy na stronie), czyli ok. 30 tys. znaków. Sprawozdania oraz recenzje nie powinny przekraczać 4 stron formatu A4.
  5. Do artykułu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim (ok. 150 słów) oraz słowa kluczowe (key words). Należy także dostarczyć w języku angielskim pełny tytuł, ewentualny podtytuł, słowa kluczowe i streszczenie. W przypadku tekstów w języku obcym tytuł, podtytuł, streszczenie i słowa kluczowe należy dostarczyć w języku polskim.
  6. Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię (w układzie alfabetycznym, zawierająca wyłącznie literaturę przywołaną w przypisach zamieszczonych w artykule) oraz krótką notkę o autorze tekstu (stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy, adres do korespondencji, telefon, e-mail, krótką informację o ewentualnej pracy naukowej, zainteresowaniach badawczych itp.) Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze.
  7. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według tzw. system kropkowego.
  8. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
  9. Artykuł może zostać opublikowany w roczniku „W nurcie franciszkańskim” po spełnieniu wskazanych wymagań oraz po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

 

Rekomendowana forma zapisu:

Przypisy:

J. St. Synowiec, Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków: Wyd. Bratni Zew 1994, s. 75-76.

Tamże, s. 89.

23 J. St. Synowiec, Prorocy Izraela, s.127-130.

 

1 T. Huzarek, M. Fiałkowski, A. Drzycimski, Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2018, s. 30.

2 Tamże, s. 54-55.

15 Por. T. Huzarek, M. Fiałkowski, A. Drzycimski: Fenomen niewiary, s. 14-18.

 

1 Z. J. Kijas, Maryja Niepokalana drogą do poznania bogactwa Bożego. O źródłach mistycznej i mądrościowej teologii św. Maksymiliana Marii Kolbego (†1941), w: Niepokalana – nasza siostra i matka, red. Z.J. Kijas, D. Muskus, Kraków: Wyd. ISF 2005, s. 210-212.

2 Tamże, s. 213.

25 Z. J. Kijas, Maryja Niepokalana, s. 216-219.

 

1 R. Wróbel: Franciszkański Zakon Świeckich, w: Leksykon duchowości franciszkańskiej, red. W. M. Michalczyk, Kraków: Wyd. M, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej 2006, kol. 426.

2 Tamże, kol. 428-429.

40 R. Wróbel, Franciszkański Zakon Świeckich, kol. 431.

 

1 A. Mączka, Bractwa w kościołach franciszkańskich w Polsce w okresie potrydenckim (XVI-XVIII wiek), „Roczniki Teologiczne” 68(2021), z. 6, s. 63-65.

2 Tamże, s. 61.

9 Zob. A. Mączka, Franciszkanie polscy, s. 72-79.

 

1 J. Brusiło, Franciszkanin wobec nauk przyrodniczych. Uzasadnienie postulatu formacji ekoetycznej, „W nurcie franciszkańskim” 12(2003), s. 368-370.

2 Tamże, s. 369.

15 J. Brusiło, Franciszkanin wobec nauk przyrodniczych, s. 370-371.

 

Święto Laudato si' na Franciszkańskiej, https://www.swietostworzenia.pl/nasze-dzialania/kampania-czyncie-sobie-ziemie-kochana/646-swieto-laudato-si-na-franciszkanskiej [dostęp: 25.10.2021]

 

Bibliografia:

Brusiło J.: Franciszkanin wobec nauk przyrodniczych. Uzasadnienie postulatu formacji ekoetycznej, „W nurcie franciszkańskim” 12(2003), s. 365-378.

Huzarek T., Fiałkowski M., Drzycimski A., Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2018.

Kijas Z. J.: Maryja Niepokalana drogą do poznania bogactwa Bożego. O źródłach mistycznej i mądrościowej teologii św. Maksymiliana Marii Kolbego (†1941), w: Niepokalana – nasza siostra i matka, red. Z.J. Kijas, D. Muskus, Kraków: Wyd. ISF 2005, s. 202-222.

Mączka A.: Bractwa w kościołach franciszkańskich w Polsce w okresie potrydenckim (XVI-XVIII wiek), „Roczniki Teologiczne” 68(2021), z. 6, s. 59-89.

Synowiec J. St.: Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków: Wyd. Bratni Zew 1994.

Święto Laudato si' na Franciszkańskiej, https://www.swietostworzenia.pl/nasze-dzialania/kampania-czyncie-sobie-ziemie-kochana/646-swieto-laudato-si-na-franciszkanskiej [dostęp: 25.10.2021].

Wróbel R., Franciszkański Zakon Świeckich, w: Leksykon duchowości franciszkańskiej, red. W. M. Michalczyk, Kraków: Wyd. M, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej 2006, kol. 426-434.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij