Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Kustodia Prowincjalna Krzyża Świętego na Ukrainie

08.07.2020 Jan Maria Szewek

Kapituła prowincjalna zwyczajna, obradująca w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia, 8 lipca 2020 r. powołała do istnienia Kustodię Prowincjalną Krzyża Świętego na Ukrainie.

W tym historycznym momencie uczestniczyli goście z Ukrainy: ojciec biskup Edward Kawa, delegat prowincjała o. Stanisław Kawa i sekretarz delegatury o. Stanisław Pękala.

Biskup pomocniczy ze Lwowa nie ukrywał radości z tego faktu. „Dziś prowincja rodzi dziecko, rodzi życie. Jest radość” – cieszył się bp Edward, który przez dziewięć lat był delegatem krakowskiego prowincjała na Ukrainie.

Kapituła w uchwale zatwierdziła następujące cele dla funkcjonowania i misji kustodii prowincjalnej na Ukrainie:

• Służba Kościołowi przez łączenie bogactwa tradycji, liturgii oraz duchowości Wschodu i Zachodu.

• Działalność na rzecz pokoju i pojednania na Ukrainie.

• Przepowiadanie Ewangelii i wychowywanie w wierze.

• Działalność charytatywna w charyzmacie franciszkańskim.

• Usprawnienie funkcjonowania struktur zakonnych na Ukrainie.

• Uzyskanie osobowości prawnej w państwowym rejestrze osób prawnych.

• Dążenie do utworzenia prowincji zakonnej.

Delegaci przyjęli jednogłośnie również drugą uchwałę w brzmieniu: „Na podstawie Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (33 § 4), po uzyskaniu wymaganego zezwolenia ministra generalnego, stwierdziwszy spełnienie kryteriów określonych w Statutach generalnych (6 § 1-2), akceptując przedstawione przez braci cele funkcjonowania i misji nowej jurysdykcji (Statuty generalne 5 § 1), Kapituła:

1) zakłada kustodię prowincjalną Krzyża Świętego na Ukrainie i upoważnia ministra prowincjalnego do wydania stosownego dekretu (Statuty generalne, 6 § 1);

2) określa sposób wyboru kustosza, zgodnie ze Statutami prowincjalnymi (nr 134), jako głosowanie bezpośrednie na kapitule kustodialnej (por. Statuty generalne, nr 117 § 3a);

3) określa sposób wyboru definitorium kustodialnego jako analogiczny do sposobu wyboru definitorium prowincji (por. Statuty generalne, nr 124)”.

Minister prowincjalny o. Marian Gołąb i sekretarz prowincji o. Marian Michasiów podpisali wobec generała zakonu o. Carlosa Trovarelliego i braci delegatów kapitulnych dekret o erygowaniu kustodii, który wejdzie w życie 14 września 2020 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

„Dziękując Bogu za siedmiowiekową obecność duchowych synów św. Franciszka z Asyżu na terenie dzisiejszej Ukrainy; wspominając fundację księcia Władysława Opolczyka (z 1372 r.), obejmującą m.in. wzniesienie kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętego; oraz fundację klasztoru i kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego we Lwowie przed czterema wiekami; 30 lat po odnowieniu stałej obecności Zakonu na Ukrainie w nowych warunkach społeczno-politycznych; wypełniając wolę Braci zgromadzonych na kapitule Zwyczajnej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), obradującej w Harmężach w dniach 6-11 lipca 2020 r., wyrażoną w uchwale nr 2, podjętej w odpowiedzi na prośbę Braci przebywających i posługujących tamże, eryguję Kustodię prowincjalną Krzyża Świętego na Ukrainie” – czytamy w dekrecie.

Gratulacje i życzenia dla braci z Ukrainy złożyli: generał zakonu, minister prowincjalny, kustosz słowacki i delegat kustosza boliwijskiego.

Bezpośrednio po powołaniu nowej kustodii bracia wzięli udział we mszy św. pod przewodnictwem o. bpa Edwarda Kawy.

jmsTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij